Próby wyeliminowania Związku z życia społecznego nie miały szans powodzenia, przyczyniły się za to do zwiększenia działań na rzecz utrzymania jedności całego ruchu. Na zjeździe OKZ 12–13 września przyjęto uchwałę, w której utworzoną przed niespełna miesiącem Radę Porozumiewawczą uznano za ciało działające w sprzeczności ze statutem. Jednocześnie wezwano osoby uczestniczące w pracach Niezależnych Samorządnych Chłopskich