POROZUMIENIE zawarte dnia 17 kwietnia 1981 roku w Bydgoszczy pomiędzy:

Komisją działającą w imieniu Rządu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Ogólnopolskim Komitetem Strajkowym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Bydgoszczy i Ogólnopolskim Komitetem Założycielskim NSZZ RI „Solidarność” przy udziale przedstawicieli Krajowej Komisji Porozumiewawczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Ogólnopolski Komitet Strajkowy i Ogólnopolski Komitet Założycielski NSZZ RI „Solidarność” przyjęły do wiadomości oświadczenie Rządu PRL z dnia 10 kwietnia 1981 roku.

W nawiązaniu do oświadczania Rządu PRL strony uzgodniły, co następuje:

  1. Rząd zwróci się do Sejmu PRL o stworzenie podstaw prawnych dla zarejestrowania NSZZ RI „Solidarność” tak, aby Związek był zarejestrowany do dnia 10 maja 1981 r. – zgodnie z postulatem OKS i OKZ – na takich samych zasadach i w takim samym trybie, jakie dotyczą rejestracji pracowniczych związków zawodowych.
  2. Do czasu zarejestrowania Związek będzie rozwijać bez jakichkolwiek przeszkód działalność związkową w ramach porządku prawnego PRL, w ramach Statutu Związku i w oparciu o deklaracje OKZ NSZZ RI „Solidarność” z dnia 12 kwietnia 1981 r., a legalność tych działań nie będzie kwestionowana. Władze państwowe w miarę możliwości udostępnią ogniwom Związku lokale i środki techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Rząd zwróci się do Sejmu z wnioskiem o umieszczenie w przygotowanej ustawie o związkach zawodowych przepisów gwarantujących prawo rolników indywidualnych do tworzenia związków zawodowych na zasadach określonych w tej ustawie.
  4. Rząd podejmie starania o zapewnienie przedstawicielom NSZZ RI „Solidarność” pełnoprawnego udziału w pracach nad ustawą o związkach zawodowych oraz nad ustawami o samorządzie rolniczym.
  5. W kwestii opublikowania w prasie społecznego projektu ustawy o samorządnych organizacjach rolników indywidualnych, opracowanego przez NSZZ RI „Solidarność”, Rząd zastosuje się w pełni do ustaleń w tej kwestii Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej do spraw Kontroli Przestrzegania Porozumień Społecznych.
  6. Strony oświadczają zgodnie, że porozumienie rzeszowsko – ustrzyckie będzie w pełni i konsekwentnie realizowane. W tym celu zostaną zintensyfikowane kontakty robocze między stroną rządową a komisją NSZZ RI „Solidarność” d/s realizacji tego porozumienia.
  7. W sprawie wyciągnięcia konsekwencji prawnych w stosunku do winnych zajść w Bydgoszczy z dnia 19 marca 1981 r. strony stwierdzają, że zostało to uregulowane w porozumieniu między Rządem a KKP NSZZ „Solidarność” z dnia 30 marca 1981 r. Rząd stoi na stanowisku, że w odniesieniu do poszkodowanych członków NSZZ „Solidarność” udział przedstawicieli tego związku w postępowaniu przygotowawczym i sądowym jest zapewniony na tych samych zasadach, jak udział przedstawicieli NSZZ „Solidarność”.
  8. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa uczestnikom akcji protestacyjnej prowadzonej w siedzibie WK ZSL, w Bydgoszczy oraz akcji wspierającej w Inowrocławiu, Rząd stwierdza, że wobec uczestników tych akcji protestacyjnych i ich rodzin oraz osób wspomagających i ich rodzin nie zostaną wyciągnięte ani w czasie trwania akcji, ani po ich zakończeniu żadne konsekwencje natury prawno – karnej, administracyjnej lub innej oraz nie będą stosowane jakiekolwiek szykany z tytułu prowadzenia akcji protestacyjnej. Dotyczy to także członków NSZZ „Solidarność” biorących udział bądź wspierających wyżej wymienione akcje protestacyjne.
  9. Tekst niniejszego porozumienia zostanie podany do publicznej wiadomości w całości między innymi za pośrednictwem prasy, radia i telewizji.
  10. Strony uznają zgodnie, że z chwilą zawarcia niniejszego porozumienia ustały przyczyny, które legły u podstaw protestu rolników w Bydgoszczy i Inowrocławiu oraz w innych rejonach kraju. Akcje protestacyjne zostaną zakończone z dniem 17 kwietnia 1981 roku.

W sprawie podjętych strajków okupacyjnych /m.in. w Inowrocławiu/ solidaryzujących się z żądaniem Ogólnopolskiego Komitetu Strajkowego w Bydgoszczy – po uchwale sejmowej z dnia 10 kwietnia br. oraz w czasie toczących się rozmów z Komisją Rządową – Rząd stoi na stanowisku, że jest to oczywiste naruszenie uchwały sejmowej.

Strony są głęboko przekonane, iż zawarte porozumienie służyć będzie stabilizacji społecznej i zgodzie narodowej oraz przyczyni się wydatnie do rozwoju rolnictwa i produkcji żywności w kraju.

KOMISJA RZĄDOWA
przewodniczący – Stanisław CIOSEK
członkowie: Andrzej KACAŁA, Zbigniew PIESIEWICZ, Ludwik SKOWRONEK

ZA OGÓLNOPOLSKI KOMITET STRAJKOWY NSZZ RI „SOLIDARNOŚĆ”

Michał BARTOSZCZE, Roman BARTOSZCZE, Wojciech PIWNICKI, Witold HATKA, Urban MATUSZEWSKI, Józef WAŹBIŃSKI, Telesfor HORODECKI, Andrzej WOŁOWSKI, Eugeniusz KOWALSKI, Kazimierz DUDEK, Stanisław MOJZESOWICZ, Marek PASTURCZAK, Piotr BARTOSZCZE, Tadeusz SZYMAŃCZAK, Tadeusz KWIATOŃ, Czesław NOWOSAD, Stanisław PIOTROWSKI, Ryszard DROZDOWICZ, Waleria WÓJCIK, Józef LISZEWSKI, Andrzej RAMISZEWSKI, Kazimiera MICHERDA, Jerzy GORYŃSKI, Kamil MATUSZEWSKI, Michał ZAJĄC

ZA OGÓLNOPOLSKI KOMITET ZAŁOŻYCIELSKi NSZZ RI „SOLIDARNOŚĆ”
Jan KUŁAJ, Piotr BAUMGART, Gabriel JANOWSKI, Andrzej CHAŁUPNIK, Józef ŚLISZ, Artur BALASZ, Stanisław JANISZ, Wojciech OBORNIKOWICZ, Henryk KAZIMIERSKI, Henryk KAPSA

ZA KKP NSZZ „Solidarność”
Jan RULEWSKI, Stanisław WĄDOŁOWSKI, Krzysztof GOTOWSKI

ZA MKZ NSZZ „Solidarność” Bydgoszcz
Mariusz ŁABENTOWICZ, Stanisław LEWANDOWSKI

Źródło: Treść protokołu porozumienia z dnia 17.04.1981 r. zawartego w Bydgoszczy opublikowana w „Solidarność” Agencja Prasowa AS nr 12 (13.04 – 21.04) Biuletyn Pism Związkowych i Zakładowych z siedzibą w MKZ „Mazowsze”, s. 18. Zbiory Ośrodka Karta oraz w: www.bydgoskimarzec.janrulewski.pl [dostęp: 22.12.2020].